Fysioterapi

Fysioterapeuter arbeider med pasienter i alle aldersgrupper. Fysioterapeuter er opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Sammen med pasienten eller klienten planlegger fysioterapeuten et opplegg som enten tar sikte på at pasienten skal bli helt frisk eller at vedkommende skal få så god funksjonsevne som mulig.

Fysioterapeuten undersøker hvilke muligheter pasienten har til å bli bedre gjennom behandling og trening, og gjennomfører behandlingsopplegg i samarbeid med pasienten og andre.

En viktig del av fysioterapeuters arbeid er å informere og veilede, for å unngå helseskader. Siden det er viktig at pasienten selv gjør en innsats, må du som fysioterapeut motivere og veilede pasienten under behandlingen.

Hvor jobber fysioterapeuter?
Fysioterapeuters fagutøvelse er knyttet til behandlende – habiliterende og rehabiliterende – virksomhet samt helsefremmende og forebyggende arbeid. Fysioterapeuters virksomhets- arenaer er både offentlige og private, nasjonale og internasjonale. Fysioterapeuter arbeider i første-, andre- og tredjelinjetjenesten, i bedrifter, i det offentlige forvaltningsapparatet, innen forskning og i nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Fysioterapiutdanningen
Målet med studiet er at studenten skal utvikle seg både faglig og personlig for å kunne bli en profesjonell fysioterapeut. Studiet skal sette studenten i stand til å se yrket i sammenheng med behov i samfunnet. Fysioterapeuten skal kjenne til andre aktuelle yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren og kunne samarbeide med disse. Studiet består av naturvitenskapelige emner, bevegelseslære, temaene helse og sykdom, vurdering og tiltak.

Studiet er organisert i fem studieområder fordelt på om lag 90 uker med intern undervisning. Samt de samfunnsvitenskapelige og humanistiske emnene som er fordelt over alle de tre studieårene. Arbeidsmåtene varierer: forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, ferdighetstrening og fordypningsoppgave.

Praksis
Praksis er til sammen 30 uker og det er lagt opp til både intern og ekstern praksis. Det er praksis i alle tre studieårene, men med hovedtyngden i det siste studieåret. Praksisstudiene skal foregå innen kommune-, institusjons- og bedriftshelsetjeneste samt andre steder der det arbeider fysioterapeuter.