Psykomotorisk fysioterapi

Fysioterapeutens arbeid består av:
– undersøkelse/funksjonsvurderinger
– behandling og rehabilitering, individuelt og i gruppe
– fysisk aktivitet, trening og lek

Undersøkelse
Fysioterapeuten retter oppmerksomheten mot personers funksjon, spesielt med hensyn til:
– muskulære forhold og pust
– kroppsholdning og vanestillinger
– bevegelsesmønstre og –vaner
– kroppens ledighet og balanse
– stabilitet og omstillingsevne
– kroppslige reaksjons- og væremåter
– kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp

På grunnlag av undersøkelsen tar fysioterapeuten beslutning om behandling.

Behandling og rehabilitering

Kroppen er innfallsvinkelen i psykomotorisk fysioterapi, uansett hvilke metoder som benyttes. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, massasje og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt. Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser.

Hvem har nytte av psykomotorisk fysioterapi?
Fysioterapeuter er kvalifisert til å arbeide med mennesker som har ulike former for kroppslige og psykiske lidelser. Tradisjonelt har psykosomatiske og mindre alvorlige former for psykiske lidelser vært forbundet med denne formen for fysioterapi.

I dag arbeider imidlertid fysioterapeuter med et bredt spekter av funksjonsproblemer, som anspenthet, muskel- og skjelettlidelser, astma og andre former for pustebesvær, kroniske smertetilstander og lidelser som leddgikt og hofteleddslitasje, følgetilstander etter skader, samt psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad, som spiseforstyrrelser, angst, depresjon og schizofreni.